Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4857 sayılı iş kanunu esasları kapsamı ile 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete ve 09 kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede değişik hali ile yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında uygulanacak usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir kaynakçı (oksijen  ve Elektrik) meslek dalında  bir sürekli kadrolu işçi alınacaktır.

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksul bırakılmamış olmak.
 7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 8. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 9. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 10. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
 11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 12. İşe alınacak işçide deneme süresi en fazla 60 gün olup, deneme süresi içerisinde başarısız olursa iş akdi fesih edilecektir.
 13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.                                          

                                                                                                                                                                                                       

 

 1. BAŞVURUDA ÖZEL ŞARTLAR             1-      bir kaynakçı (oksijen  ve Eleltirik )  Belediyemizin umumi kaynak işlerini yapabilecek  bu konuda eğitim almış belgesi olan, B sınıfı sürücü belgeli ilköğretim mezunu ve   asgari ücretle çalışacak bir (1) sürekli işçi personel için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınavına tabi tutulacaktır.

2-     Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gereklidir.

4- Adaylar başvurunun son günü itibarıyla meslek kadrolarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara hazır olması gerekmektedir.

5- Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uygun başvuru sahiplerinin belediyemiz www. ataköy.bel.tr internet sitesinde yayınlanarak, aranan özellikleri taşıdıklarına dair belgeleri ve bilgileri elden, kargo veya posta ile 23.05.2024 tarihi Çarşamba mesai bitimine kadar istenilecektir. Şartları yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.

6- Yukarıdaki açıklanan meslek için İlan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili belgeler geçersiz sayılacaktır

7- Katılım sayısı bu meslek dalı için dokuz kişiden az olması halinde, katılımcılara E-mail, telefon veya mesaj ile davet edilerek sınav tarihi iş-kur ilan bitiminden sonra yapılacaktı

 

 

III.   BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

                Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden  14.05.2024 --  18.05.2024 tarihlerde online olarak yapılacaktır.

 1. KURA İŞLEMLERİ
 2. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim 05.2024 Tarihinde Çuma günü saat 11.00 da Ataköy Belediyesi

       hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından belge ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, arasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Belediyemizin www. ataköy.bel.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

 1. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Belediyemiz ataköy.bel.tr  internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca başarı puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin ilk sırasında ki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
 2. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMİ

                Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Belediyemizin www. ataköy.bel.tr  internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

 1. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
 2. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları sınav komisyonu tarafından incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Belediyemiz ataköy.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.                                                
 4. Sözlü sınavda adaylar
  Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 
  • Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 
 5. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Belediyemiz ( atakoy.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                            
 6. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
                 Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

              VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
                Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen Belediye yaz işleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.
                Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.    

 1. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  13.05.2024                                                                                                                       

 Ataköy Belediye Başkanlığı